VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50

DUAL BLOCK® regulating ball valve with BS plain socket ends for solvent welding.

Назад
SKU Наименование
VKRLV038E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRLV012E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRLV034E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRLV100E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRLV114E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRLV112E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRLV200E VKRLV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50