VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50

DUAL BLOCK® regulating ball valve with female ends, NPT thread.

Назад

VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50

SKU Наименование
VKRNV038E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV012E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV034E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV100E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV114E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV112E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV200E VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50

VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50

SKU Наименование
VKRNV038F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV012F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV034F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV100F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV114F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV112F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50
VKRNV200F VKRNV - DUAL BLOCK® regulating ball valve DN 10:50