Нашето ръководство за химическа устойчивост е проектирано като цялостен инструмент за подпомагане на избора на материал за тръбопроводна система за химически приложения.

Много тръбопроводни системи са необходими за транспортиране на химикали. Ето защо е жизненоважно да се монтира правилният тръбопроводен материал. Нашият опитен фирмен химик е в състояние да предостави насоки за най-подходящия материал за вашето конкретно приложение. Винаги се препоръчва съвет от специалист.

От клиентите се изисква да имат предвид, че тези данни за химическа устойчивост се основават на лабораторни тестове за експозиция. Той не може да възпроизведе всички условия на дадена пълномащабна инсталация (изменение на налягането и скокове, температурен цикъл, промени в концентрацията и т.н.). Поради тази причина не е възможно да се предложи гаранция за процеса.

Въпреки че представените данни са полезно ръководство за пригодност на материалите, те не обхващат многото търговски химикали в употреба или формулировки, включващи смеси от химикали.

За по-конкретни насоки, моля, свържете се с наш Специалист с подробности за вашето запитване на +359 2 958 17 46 или на office@aliaxis-ui.bg.

Преди да можете да използвате ръководството за химическа устойчивост,
трябва да се съгласите с Условията за ползване.

Условията за ползване

1. Използване на ръководство за химическа устойчивост ("ръководство")

Това ръководство или която и да е част от това ръководство не може да се използва във връзка с продукт, който не е продукт на Aliaxis UK или на неговите филиали и не може да бъде възпроизвеждан, дублиран, копиран, продаван, препродаван или използван по друг начин за търговски цели, които не са изрично разрешени от нас в писмена форма. Ние си запазваме правото да откажем достъп до ръководството по наше усмотрение, ако смятаме, че поведението на зрителя нарушава приложимото законодателство или е вредно за интересите на Aliaxis UK и / или на неговите филиали.

2. Промяна на ръководството

Ние си запазваме правото да променяме или по друг начин да актуализираме по всяко време това ръководство и всички функции, функционалности и / или спецификации за него, без предизвестие и без да носим отговорност пред нас.

3. Отказ от отговорност и ограничаване на отговорността

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА "КАКТО Е". НИЕ НЕ ДАВАМЕ И ВИЕ НЕ ПОЛУЧАВАТЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ) ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НИЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАМЕ И НЕ ГАРАНТИРАМЕ: (а) ЧЕ РАБОТАТА ИЛИ ИЗХОДЪТ НА ТОВА РЪКОВОДСТВО ЩЕ БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, БЕЗ ГРЕШКИ, СИГУРНИ, ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ ИЛИ ПЪЛНИ; ИЛИ (Б) ЧЕ ГРЕШКИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ.

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ALIAXIS UK ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ (НЕЗАВИСИМО ОТ ПРАВНАТА ТЕОРИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ) ЗА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РЪКОВОДСТВО. ОГРАНИЧЕНИЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВСЯКАКВИ ЩЕТИ ИЛИ ДРУГА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК СА ПРИЧИНЕНИ И НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО ALIAXIS UK ИЛИ НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ СА БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКАВА ОТГОВОРНОСТ.

АКО РЕШИТЕ ДА ЗАКУПИТЕ ПРОДУКТИ ОТ НАС ИЛИ ОТ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ФИЛИАЛИ, ОТГОВОРНОСТТА ЗА ДОСТАВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА.

4. Предупреждение - Функционални ограничения

Това ръководство е предназначено да се използва само от обучени професионалисти и не е заместител на вашата професионална преценка или независимо тестване и изчисление. Това ръководство е предназначено да се използва само за първоначална информация за продуктите на Aliaxis UK и / или неговите филиали и за материал, който трябва да бъде избран, и не е заместител на вашия собствен независим анализ, изчисление, оценка, тестване и / или други дейности, включително тези по отношение на стреса на продукта, безопасността и полезността. Това ръководство не е тествано във всички ситуации, при които може да се използва. Например, вариациите в състава на химичните съединения или в условията на работа, като налягане и температура, както и механично напрежение и други фактори, могат значително да променят действителната химическа устойчивост на материалите в сравнение с посочената стойност на настоящото ръководство. Aliaxis UK и / или неговите филиали няма да носят отговорност по никакъв начин за резултатите, получени чрез използването на това ръководство. Лицата, които използват това ръководство, са отговорни за надзора, управлението и контрола на това ръководство и резултатите от използването на това ръководство. Лицата, които използват това ръководство, също са отговорни за установяване на адекватността на независимите процедури за изпитване на надеждността, точността, пълнотата и други характеристики на всеки резултат от настоящото ръководство.

5. Деактивиране на достъпа

ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ДОСТЪПЪТ ДО ТОВА РЪКОВОДСТВО МОЖЕ ДА БЪДЕ ДЕАКТИВИРАН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ОТ НАША СТРАНА ПО НЯКАКВА ИЛИ НИКАКВА ПРИЧИНА И БЕЗ ОТГОВОРНОСТ КЪМ НАС ИЛИ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ ФИЛИАЛИ.

6.Приложимо право

Настоящото споразумение и всички искове или спорове, произтичащи от, свързани с или във връзка с него, се уреждат и тълкуват в съответствие с английското законодателство. Споразумението и използването на това приложение, включително всички въпроси, свързани с валидността или прилагането на настоящото споразумение, са предмет на изключителната юрисдикция на английските съдилища.

 

Свържете се с наш експерт

Павел Попов
Мениджър Индустрия
+359 2 958 1746 / 48
ppopov@aliaxis.com